Stryyk October 19, 2018

Serve cutout’s shot in the studio for Stryyk.