STRYYK January 22, 2019

Latest studio shoot for STRYYK.