STRYYK December 27, 2018

Latest studio shoot for STRYYK.